ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Van ABIOM BEHEER B.V. en B.V. ABIOM MBT en ABIOMFLEETSYSTEMS B.V. en ABIOM SPECIAL PRODUCTS B.V. en ABIOM COMMUNICATIONS SYSTEMS (A.C.S.) B.V.
1. Algemeen
1.1. In deze voorwaarden worden met opdrachtgever aangeduid al diegenen die als (toekomstige)
opdrachtgever met B.V. ABIOM MBT, ABIOM BEHEER B.V.ABIOM COMMUNCATIONS SYSTEMS
(A.C.S.) B.V., ABIOM FLEETSYSTEMS B.V. en/of ABIOM SPECIAL PRODUCTS B.V. (allen hierna:
‘ABIOM’) in onderhandeling treden en/of met haar overeenkomsten aangaan met betrekking tot
door ABIOM te leveren zaken en/of te verrichten diensten, ook indien meerdere natuurlijke
en/of rechtspersonen gezamenlijk optreden.
1.2. In deze voorwaarden worden met zaken aangeduid allevoorwerpen en/of werken, al dan niet
van stoffelijke aard, zoals bijvoorbeeld, maar nietbeperkt tot, productiemiddelen, halffabrikaten
en hulpmiddelen en met name informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden,
documenten, micro- en macromontages, verbindingsmiddelen, navigatieapparatuur,
datacommunicatieapparatuur, signaleringsapparatuur,communicatiemiddelen,
randapparatuur en audio- en video oplossingen.
1.3. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met opdrachtgevers,
alsmede op aanvullende aanbiedingen en overeenkomsten en vervolgovereenkomsten,
afkomstig van c.q. gesloten met ABIOM.
1.4. Toepassing van eigen voorwaarden van de opdrachtgever of van andere voorwaarden wijst
ABIOM uitdrukkelijk van de hand. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen,
voorwaarden en/of afspraken zijn slechts van toepassing, wanneer ABIOM deze uitdrukkelijk
schriftelijk heeft aanvaard.
1.5. Indien een of meer bepalingen uit deze voorwaarden niet of niet geheel rechtsgeldig zouden
blijken te zijn, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. In plaats van de eventueel
ongeldige bepaling geldt een passende regeling die de bedoeling van partijen en het door hen
nagestreefde economische resultaat op juridische effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.
1.6. Deze algemene voorwaarden zijn op 16 februari 2010 gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel Centraal Gelderland onder dossiernummers09154788, 09147878, 24320788,
09119220 en 09113918.
2. Offertes
2.1. Offertes hebben een geldigheidsduur van vijftien werkdagen, tenzij de offerte een andere termijn
vermeldt. ABIOM heeft het recht om binnen de geldigheidsduur de offerte te herroepen of, al dan
niet op onderdelen, te wijzigen, zolang er geen overeenkomst tot stand is gekomen.
2.2. Verstrekte offertes, documentatie, en adviezen zijnvrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is
vermeld. Offertes, concepten, ideeën, monsters, productomschrijvingen en andere verstrekte
documentatie en/of zaken zijn eigendom van ABIOM enmogen zonder haar toestemming niet
aan derden worden doorgegeven of ter inzage worden verstrekt.
2.3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en/of volledigheid van de door of namens hem aan
ABIOM opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop
ABIOM zijn offertes, documentatie en adviezen baseert.
3. Totstandkoming overeenkomst, toezeggingen
3.1. De overeenkomst komt tot stand door de tijdige en integrale schriftelijke of elektronische
aanvaarding van de offerte.
3.2. In alle andere gevallen binden opdrachten van de opdrachtgever ABIOM pas nadat en voorzover
deze schriftelijk door haar zijn bevestigd, dan weldoor ABIOM met de uitvoering daarvan is
begonnen. Heeft die bevestiging niet plaatsgevondenbinnen 10 werkdagen nadat de opdracht
ABIOM heeft bereikt, en is door ABIOM evenmin binnen die termijn met de uitvoering begonnen,
dan is er geen overeenkomst tot stand gekomen.
3.3. Mondelinge uitlatingen, toezeggingen en afspraken met ondergeschikten, agenten,
vertegenwoordigers, tussenpersonen, hulppersonen, wederverkopers en dergelijke, binden
ABIOM niet dan nadat en voorzover deze door daartoebinnen ABIOM bevoegde personen
schriftelijk zijn bevestigd.
4. Prijzen
4.1. De aangeboden en overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt in Euro en zijn exclusief belastingen
en heffingen (waaronder begrepen omzetbelasting, accijnzen en andere heffingen die van
overheidswege worden opgelegd), verzekerings- en vrachtkosten, en gelden af ABIOM te
Wijchen, Nederland.
4.2. ABIOM heeft, zolang nog niet is geleverd, te allen tijde, ook na de totstandkoming van de
overeenkomst, het recht haar prijzen aan te passen in verband met wijzigingen in een of meer
factoren die op haar prijzen van invloed zijn. Als peildatum voor de prijzen geldt de datum
waarop de overeenkomst is totstandgekomen c.q. waarop door ABIOM een bindende aanbieding
is gedaan. Geldt een vaste prijs, dan werken die wijzigingen pas vanaf de eerste dag na de
periode waarvoor de vaste prijs is overeengekomen.
5. Uitvoering van de overeenkomst door ABIOM
5.1. ABIOM draagt naar vermogen zorg voor de beschikbaarheid en kwaliteit van haar diensten en
producten, waarbij zij zich naar beste kunnen zal inspannen de dienstverlening met zorg uit te
voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde
afspraken en procedures.
5.2. ABIOM is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever gebruik te
maken van de diensten van derden. ABIOM zal bij de keuze van die derden de nodige
zorgvuldigheid in acht nemen. Voor zover de ingeschakelde derden hun aansprakelijkheid in
verband met de uitvoering van hun werkzaamheden willen beperken, houden alle aan ABIOM
gegeven opdrachten de bevoegdheid van ABIOM in om dergelijke
aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
6. Levering en risico
6.1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt leveringaf ABIOM. Levering vindt plaats op het
vroegste van de navolgende tijdstippen
- het tijdstip van afgifte van zaken aan of ten behoeve van de opdrachtgever of het ter
beschikking stellen van vervaardigde zaken, inclusief de online ter beschikking
stelling daarvan.
- het moment dat ABIOM de zaken voor verzending aan de opdrachtgever gereed heeft
staan dan wel de opdrachtgever heeft bericht dat de zaken voor in ontvangstname
gereed staan.
- de voltooiing van de overeengekomen diensten.
6.2. Indien de opdrachtgever, door welke oorzaak ook en ongeacht of deze oorzaak hem kan worden
toegerekend, de zaken van ABIOM na de levering als bedoeld in artikel 6.1 niet in ontvangst
neemt, zal ABIOM deze – mits zinvol gelet op de aard van de zaken - nog gedurende één maand
na de levering ter beschikking van de opdrachtgeverhouden. Na ommekomst van deze termijn is
ABIOM van haar verplichtingen ontslagen, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever
tot betaling van de overeengekomen prijs.
6.3. Het risico van de door ABIOM ontworpen en/of vervaardigde zaken gaat op de opdrachtgever
over op het vroegste der hiervoor sub 6.1 genoemde tijdstippen, ook indien levering anders dan
af ABIOM is overeengekomen.
Termijnen van levering
6.4. Overeengekomen termijnen van levering zal ABIOM naar beste kunnen aanhouden, doch zijn
niet fataal, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De leveringstermijn gaat in op de eerste
dag na die van de totstandkoming van de overeenkomst. ABIOM is, ook bij een overeengekomen
uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever haar in gebreke heeft gesteld.
Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding.
6.5. Ingebrekestelling dient schriftelijk en per aangetekend schrijven te geschieden met
inachtneming van een redelijke termijn.
6.6. Indien de opdrachtgever niet voldoet aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende
verplichting tot medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst, wordt -
onverminderd de overige rechten van ABIOM - de termijn van levering verlengd met de duur
van de vertraging die daardoor ontstaat. Indien de opdrachtgever wijziging in de specificaties
van het werk wenst, wordt de leveringstermijn, onverminderd de overige rechten van ABIOM,
verlengd met de duur van de extra werkzaamheden diehierdoor verricht dienen te worden.
7. Eigendomsvoorbehoud, zaaksvorming en retentie
8.1 Zolang de opdrachtgever geen volledige betalingheeft verricht van de vorderingen van ABIOM
betreffende krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of krachtens een
zodanige overeenkomst te diens behoeve verrichte ofte verrichten diensten, alsmede terzake
van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, blijven
de geleverde zaken, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, productiemiddelen, halffabrikaten
en hulpmiddelen en met name informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden,
documenten, micro- en macromontages verbindingsmiddelen, navigatieapparatuur,
datacommunicatieapparatuur, signaleringsapparatuur,communicatiemiddelen,
randapparatuur en audio- en video oplossingen., voor risico van de opdrachtgever en blijven zij
eigendom van ABIOM, ook indien voor de betaling zekerheid is gesteld.
8.2 De opdrachtgever zal de door ABIOM geleverde zaken niet verwerken of vervreemden anders
dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf. Indien de opdrachtgever (mede) uit door ABIOM
geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt opdrachtgever die zaak slechts voor ABIOM
totdat opdrachtgever alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft
voldaan. ABIOM heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door opdrachtgever
alle rechten als eigenaar van de gevormde zaken.
8.3 Indien de opdrachtgever in verzuim is met betaling, is ABIOM gerechtigd alle onbetaald
gebleven zaken, daaronder begrepen de nieuw gevormde zaken als genoemd in het vorige lid,
voor zover aan de opdrachtgever reeds geleverd, terug te nemen. De opdrachtgever machtigt
ABIOM onherroepelijk al die zaken voor rekening vande opdrachtgever te doen retourneren en
geeft ABIOM en de door haar aangegeven vertegenwoordigers toestemming zijn bedrijfsterrein,
magazijnen, fabriekshallen, etc. met dat doel te betreden.
8.4 De goederenrechtelijke gevolgen van dit eigendomsvoorbehoud worden beheerst door het recht
van de staat op welks grondgebied de zaken zich op het tijdstip van levering bevinden.
8.5 In geval van voor export bestemde zaken worden,in afwijking van lid 4 van dit artikel, de
goederenrechtelijke gevolgen van dit eigendomsvoorbehoud beheerst door het recht van de
staat van bestemming indien dat recht terzake van het eigendomsvoorbehoud voor ABIOM
gunstiger bepalingen bevat dan het op grond van lid4 van dit artikel toepasselijke recht.
8.6 ABIOM kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen zaken, gegevens, documenten en
databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat
opdrachtgever alle aan leverancier verschuldigde bedragen heeft voldaan.
9. Betaling en zekerheid
9.1 Facturen dienen door opdrachtgever te worden betaald volgens de op de factuur vermelde
betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal opdrachtgever binnen 30 dagen na
factuurdatum betalen. Ingaande de 31
edag is rente verschuldigd, zoals gespecificeerd inartikel
9.3.
9.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen alle betalingen plaats te vinden in
Nederland, in Euro, zonder recht van opschorting ofverrekening, door overmaking op een door
ABIOM aan te wijzen bank- of girorekening.
9.3 Indien de opdrachtgever enige verplichting jegens ABIOM niet, niet volledig of niet tijdig heeft
voldaan, surséance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is verklaard of een
besluit tot liquidatie heeft genomen, is hij van rechtswege in verzuim, zijn alle vorderingen van
ABIOM ineens opeisbaar en is daarover rente verschuldigd vanaf dat moment of de eerdere
vervaldag. De rente beloopt 1,5 % per kalendermaandof gedeelte daarvan.
9.4 Indien een omstandigheid zich voordoet als bedoeld in artikel 9.3, dient opdrachtgever tevens
aan ABIOM te voldoen de buitengerechtelijke kosten die ABIOM ter inning van haar vordering
heeft moeten maken, vermeerderd met 20% wegens de interne kosten van ABIOM, met een
minimum van 250,-- EURO, een en ander onverminderd de aanspraken van ABIOM op eventuele
gerechtelijke kosten.
9.5 Indien een omstandigheid zich voordoet als bedoeld in artikel 9.3, heeft ABIOM zonder nadere
ingebrekestelling het recht de (verdere) uitvoeringvan haar verplichtingen voor een periode
van ten hoogste één maand op te schorten en de haarin eigendom toebehorende zaken terug te
nemen of de lopende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, een en
ander onverminderd haar overige rechten.
9.6 Bij gerede twijfel ten aanzien van de kredietwaardigheid van de opdrachtgever, is deze op eerste
verzoek van ABIOM gehouden voldoende zekerheid te stellen. Bij weigering of onvermogen van
de opdrachtgever tot het stellen van passende zekerheid, is ABIOM gerechtigd de overeenkomst
zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren en de haar in
eigendom toebehorende zaken terug te nemen, onverminderd de overige rechten van ABIOM.
9.7 Indien ABIOM in verband met betaling enig waardepapier aanvaardt, dan geldt dat
waardepapier slechts als zekerheid en heeft de betaling pas plaatsgevonden op het moment dat
het verschuldigde bedrag op de bankrekening van ABIOM is bijgeschreven c.q. door haar contant
is ontvangen.
10. Garantie
10.1 Indien ABIOM een (deel) van de door haar aan de opdrachtgever geleverde zaak van een
fabrikant geleverd heeft gekregen en indien de fabrikant met betrekking tot het door hem
2
geleverde aan ABIOM enige garantie heeft afgegeven,zal ABIOM - indien dat mogelijk is - aan de
opdrachtgever die een beroep op die garantie wil doen, haar aanspraken jegens de fabrikant
overdragen.
10.2 ABIOM garandeert niet de exacte juistheid c.q.volledigheid van productomschrijvingen e.d.;
deze zijn slechts indicatief. Een en ander tenzij en slechts voorzover uitdrukkelijk en schriftelijk
overeengekomen.
10.3 Eventuele tekorten in aantallen zal ABIOM zo spoedig mogelijk, nadat deze haar zijn aangetoond,
aanzuiveren.
10.4 ABIOM zal zich inspannen beschadigde en/of gebrekkige zaken zo spoedig mogelijk kosteloos te
repareren of te vervangen, uitsluitend naar keuze van ABIOM, nadat zij (franco) door ABIOM
retour ontvangen zijn en opdrachtgever heeft aangetoond dat de beschadiging voor rekening en
risico van ABIOM komt. Indien de door ABIOM geleverde diensten gebrekkig zijn, zal ABIOM
zich inspannen de gebreken zo spoedig mogelijk kosteloos te herstellen danwel opnieuw te
verrichten, nadat de opdrachtgever heeft aangetoonddat de gebreken voor rekening en risico
komen van ABIOM.
10.5 De verplichtingen van ABIOM uit de voorgaande leden van dit artikel kan zij opschorten totdat
de opdrachtgever aan al zijn opeisbare verplichtingen jegens haar heeft voldaan.
11. Aansprakelijkheid
11.1 ABIOM is niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt door tekortkomingen in de
uitvoering van de overeenkomst door ABIOM. Behoudens het recht op garantie zoals
omschreven in artikel 10, kan de opdrachtgever bij schade tengevolge van gebrekkige producten
of diensten geen aanspraken jegens Abiom geldend maken.
11.2 Het voorgaande lid komt te vervallen indien envoor zover de schade het gevolg is van opzet of
grove schuld van ABIOM.
11.3 Schade die naar het oordeel van de opdrachtgever te wijten is aan de opzet of grove schuld van
ABIOM, dient zo spoedig mogelijk, doch in elk gevalbinnen dertig (30) dagen na het ontstaan
daarvan schriftelijk aan ABIOM te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis is
gebracht van ABIOM, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de opdrachtgever
aannemelijk kan maken dat hij de schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.
11.4 ABIOM is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade of bedrijfsschade, hoe
ook genaamd.
11.5 Indien ABIOM ondanks het bepaalde in de voorgaande leden toch aansprakelijk mocht zijn
jegens de opdrachtgever, is haar aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot ten hoogste de
netto-factuurwaarde van de betreffende leverantie of dienst waarmee de schade verband houdt.
11.6 De opdrachtgever vrijwaart ABIOM tegen eventuele aanspraken van derden voor schade
waarvoor ABIOM aansprakelijkheid heeft uitgesloten.
11.7 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan ABIOM zich
ter uitvoering van de overeenkomst bedient.
12. Intellectuele eigendomsrechten en vrijwaring
12.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, rusten alle intellectuele
eigendomsrechten, waaronder mede verstaan auteursrechten, modelrechten, octrooirechten,
databankrechten, handelsnaamrechten en merkrechten,ter zake van door ABIOM bij de
nakoming van overeenkomst ontworpen en/of vervaardigde zaken en anderszins ter
beschikking gestelde zaken, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, informatiedragers,
computerprogrammatuur, databestanden, documentatie,micro- en macromontages
verbindingsmiddelen, navigatieapparatuur, datacommunicatieapparatuur,
signaleringsapparatuur, communicatiemiddelen, randapparatuur en audio- en video
oplossingen, bij ABIOM, diens licentiegevers of diens toeleveranciers, ongeacht of de
opdrachtgever daarvoor heeft betaald.
12.2 Indien in afwijking van artikel 12.1 ABIOM bereid is zich te verbinden tot overdracht van een
recht van intellectuele eigendom of industriële eigendom, kan een zodanige verbintenis steeds
slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk en
uitdrukkelijk overeenkomen dat rechten van intellectuele of industriële eigendom ten aanzien
van specifiek voor opdrachtgever ontwikkelde programmatuur, databestanden, apparatuur of
andere materialen, over zullen gaan op opdrachtgever, dan laat dit de bevoegdheid van ABIOM
onverlet om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen,
ideeën, ontwerpen, documentatie, werken, programmeertalen en dergelijke, zonder enige
beperking voor andere doeleinden toe te passen en te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor
derden. Evenmin tast een overdracht van rechten vanintellectuele of industriële eigendom het
recht van ABIOM aan om ten behoeve van zichzelf of derden activiteiten te ondernemen die
soortgelijk zijn aan die welke ten behoeve van opdrachtgever zijn of worden verricht.
12.3 Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze algemene
voorwaarden en/of de wet uitdrukkelijk zijn toegekend en/of voortvloeien uit de overeenkomst
met ABIOM. Ieder ander verdergaand recht van opdrachtgever tot gebruik, openbaarmaking,
verveelvoudiging en/of wijziging van de door ABIOM geleverde zaken is uitgesloten. Een aan
opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet exclusief, niet overdraagbaar aan derden en
is beperkt tot gebruik binnen de eigen organisatie.
12.4 Het is opdrachtgever niet toegestaan om enige aanduiding van auteursrecht, merkenrecht,
handelsnaamrecht of een ander recht van intellectuele eigendom uit de aan hem ter beschikking
gestelde zaken te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het
vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de ter beschikking gestelde zaken.
12.5 De opdrachtgever garandeert dat ABIOM met de nakoming van de overeenkomst en met name
door de verwerking van de door ABIOM van de opdrachtgever ontvangen zaken geen inbreuk
wordt gemaakt op rechten die derden kunnen gelden krachtens enige wet van intellectuele
eigendom, zoals bijvoorbeeld de Auteurswet 1912 en de Rijksoctrooiwet 1995. De
opdrachtgever vrijwaart ABIOM zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden
krachtens vorenbedoelde wet en/of regelgeving geldend kunnen maken.
12.6 Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in
het vorige lid van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is ABIOM bevoegd de
nakoming van de overeenkomst op te schorten tot hetmoment dat in rechte onherroepelijk
komt vast te staan dat ABIOM door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk maakt op
deze rechten van derden.
13. Verwerking persoonsgegevens
13.1 Opdrachtgever accepteert dat de door hem aan ABIOM verstrekte persoonsgegevens worden
verwerkt in een geautomatiseerd bestand.
13.2 De door opdrachtgever verstrekte gegevens zullen alleen voor de uitvoering van de
overeenkomst worden gebruikt door ABIOM. Dit gebruik door ABIOM is in overeenstemming
met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
14. Wijziging en meerwerk
14.1 Indien ABIOM op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden
of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen
dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever worden
vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van ABIOM. Van meerwerk is eveneens sprake indien
een ontwerp of specificaties worden gewijzigd of uitgebreid. ABIOM kan verlangen dat voor
wijzigingen en/of meerwerk een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
14.2 Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 14.1 het
overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiingvan de dienstverlening en de wederzijdse
verantwoordelijkheden van opdrachtgever en ABIOM kunnen worden beïnvloed. Het feit dat
zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk of wijziging voordoet,
is voor opdrachtgever nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.
15. Onderhoud
15.1 Indien partijen zijn overeengekomen dat ABIOM ten behoeve van opdrachtgever
onderhoudswerkzaamheden zal verrichten, zal ABIOM zich inspannen om storingen binnen
een redelijke termijn te verhelpen.
16. Reclames, verval van aanspraak
16.1 Op straffe van verval van het recht tot reclameren dienen eventuele reclames, verband
houdende met zichtbare onvolkomenheden in de te leveren diensten, zaken en/of in de te
leveren hoeveelheid, bij levering van de zaken, door de opdrachtgever op de factuur te worden
aangetekend, dan wel direct na levering aan ABIOM te worden gemeld. Alle overige reclames
dienen ABIOM binnen twee weken na levering van de zaken en/of diensten, dan wel binnen
twee weken nadat de opdrachtgever eventuele onvolkomenheden bekend zijn geworden of
bekend hadden kunnen zijn, schriftelijk te hebben bereikt.
16.2 De zaken ten aanzien waarvan wordt gereclameerd, dienen door de opdrachtgever zorgvuldig te
worden bewaard en op eerste verzoek van ABIOM voor nader onderzoek, door ABIOM of door
een door haar aan te wijzen derde, ter beschikking te worden gesteld. Elk recht tot reclameren
vervalt indien de opdrachtgever niet ten volle aan deze verplichting voldoet.
16.3 Indien het geleverde in slechts geringe mate afwijkt (zoals bijvoorbeeld in kleur of formaat) van
de overeenkomst, wordt het geleverde geacht te beantwoorden aan de overeenkomst.
16.4 Gebreken terzake van een afzonderlijke zaak die onderdeel is van een uit meer partijen
bestaande leverantie geven de opdrachtgever nimmer het recht op ontbinding van de gehele
overeenkomst.
16.5 Onverminderd het hiervoor bepaalde vervalt iedere aanspraak jegens ABIOM tot betaling van
schadevergoeding in elk geval door het enkele verloop van 6 maanden na het ontstaan van de
vordering.
17. Duur van de overeenkomst
17.1 Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of regelmatig verlenen van
diensten, wordt de overeenkomst aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur,
bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt. Deduur van de overeenkomst wordt
telkenmale stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij
opdrachtgever of ABIOM de overeenkomst schriftelijkbeëindigt met inachtneming van een
opzegtermijn van twee maanden voor het einde van debetreffende periode.
18. Tussentijdse beëindiging overeenkomst
18.1 ABIOM is te allen tijde bevoegd de overeenkomst tussentijds op te zeggen en is ter zake van
tussentijdse opzegging geen schadevergoeding verschuldigd aan de opdrachtgever. Tussentijdse
opzegging door de opdrachtgever is slechts mogelijkingeval van gewichtige redenen.
18.2 De tussentijdse opzegging door een der partijen overeenkomstig het vorige lid dient schriftelijk
te geschieden tegen het begin van een nieuwe kalendermaand, met inachtneming van een
opzeggingstermijn van 1 maand.
18.3 ABIOM is bevoegd de overeenkomst tussentijds, zonder opzegtermijn, schriftelijk te ontbinden:
a. indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, aan de opdrachtgever
– al dan niet voorlopig - surseance van betaling isverleend of indien de onderneming
van opdrachtgever anderszins wordt geliquideerd of beëindigd;
b. indien de opdrachtgever niet voldoet aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende
verplichting, ook niet na daartoe gesommeerd te zijn.
19. Hoofdelijkheid
19.1 Bestaat de opdrachtgever uit meer dan één natuurlijk of rechtspersoon, dan zijn die allen voor
het geheel aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever jegens
ABIOM.
20. Overmacht
20.1 Ingeval van overmacht is ABIOM gerechtigd haarverplichtingen uit de overeenkomst op te
schorten dan wel te annuleren, zonder dat opdrachtgever jegens ABIOM enige aanspraak heeft.
Opdrachtgever blijft aan ABIOM de overeengekomen tegenprestatie verschuldigd onder aftrek
van het deel dat geacht kan worden de tegenprestatie te zijn voor het opgeschorte
respectievelijk het geannuleerde deel van de overeenkomst.
20.2 Onder overmacht wordt verstaan een buitengewone omstandigheid zoals bijvoorbeeld, maar
niet beperkt tot, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade,
overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting en/of economische boycot, in- en
uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, tekort aan grondstoffen, tekortschieten van
toeleveranciers, transporteurs of andere derden waarvan ABIOM diensten of producten betrekt,
defecten aan machinerieën, storingen in de leveringvan water en/of energie aan het bedrijf van
ABIOM, storingen in de verbinding met het internet,storingen in het telefoonnet van de
telecommunicatieaanbieder, uitval wegens onvoorzienbaar onderhoud, storingen in door
ABIOM gebruikte of ter beschikking gestelde apparatuur en programmatuur, computervirus of
langdurige ziekte of uitval van werknemers. Van overmacht is eveneens sprake indien de
hiervoor vermelde buitengewone omstandigheden zich voordoen bij het bedrijf van derden van
wie ABIOM de benodigde diensten, (verpakkings)materialen, grondstoffen, berekeningen,
tekeningen e.d. geheel of gedeeltelijk betrekt of bij opslag of gedurende transport, al dan niet in
eigen beheer.
20.3 Met overmacht wordt mede gelijkgesteld alle overige van de wil van ABIOM onafhankelijke
omstandigheden die de nakoming verhinderen of belemmeren, behoudens opzet en grove
schuld.
21. Toepasselijk recht, geschillen
21.1 Op de rechtsverhouding van ABIOM met de opdrachtgever is Nederlands recht van
toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
21.2 De rechter te Arnhem is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die
voortvloeien uit de rechts- verhouding tussen ABIOMen opdrachtgever, of naar aanleiding van
nadere overeenkomsten die een uitvloeisel zijn van die rechtsverhouding. Partijen zullen echter
trachten eerst in der minne overeenstemming te bereiken.